مدیرشرکت باربری نایس بارتهران

خداراشاکرم که سالهاست درخدمت مردیم ویکی از منصف ترین باربری ها درسطح تهرانیم ودارای لوح تقدیر مردمی درسال ۹۷-۹۸

مهمترین چیز برای ما رضایت مشتریانمان است اعتمادشماسرمایه ماست